Αγαπητά μέλη της σχολικής κοινότητας

Ο εσωτερικός κανονισμός του σχολείου έχει συνταχθεί με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκομένων μερών και μπορείτε να τον μελετήσετε εδώ